Trần Thu Trang

Tôi đánh giá cao việc DigiSale linh động tùy chỉnh chỉnh các chức năng trên phần mềm và tùy chỉnh giá hợp lí để đáp ứng với yêu cầu cụ thể của từng doanh nghiệp.