Phan Quang Huy

Các phần mềm của DigiSale luôn bám sát nhu cầu của doanh nghiệp, làm tốt công tác triển khai và hỗ trợ khách hàng nên khách hàng của DigiSale càng ngày càng đông.